Piodio cho phép người dùng truy cập tìm kiếm thông tin tại trang web. Khi người dùng có ý định tái xuất bản bằng mọi hình thức các nội dung đã được xuất bản trên trang web phải có sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản của Piodio.

Một số nguyên tắc dưới đây được xem như quy tắc đã thông qua.

1. Piodio cho phép sử dụng nội dung, tài liệu tại trang web theo những tiêu chuẩn cấp phép của Creative Commons. Tổ chức này không phải là một công ty luật nên không cung cấp các dịch vụ pháp lý. Việc phân phối, trưng bày, hay nối kết với Bản tóm tắt giấy phép này không hình thành mối quan hệ luật sư – thân chủ.

  • Nguồn gốc tài liệu: Piodio đồng ý để các tổ chức, cá nhân sao chụp, phổ biến và sử dụng nội dung và các tài liệu này. Ngược lại bạn là người sử dụng phải nêu rõ nguồn gốc nội dung, tài liệu là của Piodio, kèm theo liên kết đến website piodio.com.
  • Phi thương mại: Piodio đồng ý để các tổ chức cá nhân sao chụp, phổ biến và sử dụng nội dung, tài liệu từ website. Đáp lại, phía sử dụng không được dùng chúng vào mục đích thương mại, trừ khi được sự cho phép của Piodio.
  • Qui chế chia sẻ tài liệu. Piodio đồng ý để các tổ chức cá nhân phổ biến nội dung, tài liệu cả bản gốc lẫn dị bản, nhưng phải theo những qui định trên. Các tài liệu dị bản là những nội dung, tài liệu của Piodio đã được biên tập, dịch, và kết hợp với tài liệu của những cá nhân khác, hay được định dạng lại hoặc thay đổi theo bất kỳ cách nào.

2. Piodio đã xem xét một cách thận trọng tất cả những tài liệu được đưa lên trang web này nhằm xác định đúng sở hữu chủ của nội dung, tài liệu và đảm bảo trang web của chúng tôi tuân thủ luật sở hữu. Các nội dung, tài liêu xuất bản đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, Piodio sẽ loại bỏ ngay bất kỳ tài liệu nào được xác định là vi phạm bản quyền của người khác. Nếu bạn tin rằng một phần nào đó trong những nội dung, tài liệu của Piodio là vi phạm bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]. Thông báo vi phạm bản quyền của bạn phải bao gồm:

  • Chữ ký thật hay điện tử của chủ sở hữu bản quyền hay người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền;
  • Mô tả về công trình được đăng ký bản quyền và đã bị vi phạm
  • Mô tả về tài liệu vi phạm và thông tin cần thiết để Piodio xác định tài liệu này;
  • Thông tin liên lạc của bạn gồm địa chỉ, số điện thoại và email;
  • Một tuyên bố của bạn tin rằng việc sử dụng tài liệu nêu trên là không có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền, người đại diện của họ hay của luật pháp và một cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông báo này.