Quy định sử dụng

Bằng việc truy cập vào trang thông tin điện tử này, quý khách đã xác nhận về việc đồng ý với các điều khoản sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế hay loại trừ nào. Xin vui lòng đọc các điều khoản sử dụng một cách thận trọng trước khi sử dụng trang thông tin điện tử này. Các điều khoản và điều kiện này có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào bằng việc cập nhật vào chính mục này. Quý khách đồng thời cũng phải tuân thủ bất kỳ sửa đổi nào nói trên, vì vậy chúng tôi xin đề nghị quý khách truy cập vào mục này thường xuyên để kiểm tra các điều kiện và điều khoản có hiệu lực vào từng thời điểm mà quý khách phải tuân thủ.

Giải trừ trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa theo luật định,

(1) các thông tin trên trang thông tin điện tử này được cung cấp theo đúng nguyên bản của nó và Piodio sẽ không cam kết hoặc bảo đảm, cho dù là dưới các hình thức rõ ràng hay ngầm định, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ đảm bảo mặc định nào về khả năng thương mại và sự phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào.

(2) Piodio không bảo đảm rằng các chức năng trên trang thông tin điện tử này sẽ không bị gián đoạn hay không có lỗi, hoặc các lỗi này sẽ được khắc phục, hoặc trang thông tin điện tử này hay máy chủ của trang thông tin điện tử này sẽ không có vi-rút hay các phần tử có hại khác.

(3) Piodio không đưa ra bất kỳ cam đoan hoặc bảo đảm nào về tính đúng đắn, chính xác, tin cậy hay bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng các thông tin, tài liệu trên trang thông tin điện tử này. Các thông tin và các diễn tả trong trang thông tin điện tử này không diễn tả một cách hoàn chỉnh tất cả các điều khoản, điều kiện hay các loại trừ áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ, mà chỉ nhằm một mục đích duy nhất là cung cấp các thông tin mang tính tổng quát. Để có được các thông tin đầy đủ, xin quý khách tham khảo các hợp đồng liên quan đối với từng sản phẩm hay dịch vụ tương ứng.

Trang thông tin điện tử này có thể được kết nối với những trang thông tin điện tử khác không thuộc thẩm quyền quản lý hoặc không được phát triển bởi Piodio. Piodio không có bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào về việc có thể kết nối được với những trang thông tin đó, cũng như Piodio sẽ không chịu trách nhiệm về các nội dung hoặc đảm bảo tính chính xác của các nội dung được đăng tải trên các thông tin điện tử đó. Piodio không có bất kỳ cam đoan hoặc đảm bảo nào đối với việc sử dụng các đường dẫn tạo ra kết nối với các trang thông tin khác. Việc đưa bất kỳ đường dẫn nào có khả năng kết nối đến các trang thông tin bên ngoài sẽ không thể ngầm hiểu hoặc diễn giải rằng Piodio đã phê duyệt hoặc chấp thuận các trang thông tin đó hoặc các nội dung được đăng tải trên đó. Quý khách theo đây xác nhận và đồng ý rằng Quý khách sẽ tự chịu trách nhiệm đối với việc Quý khách kết nối vào các trang thông tin đó.

Giới hạn trách nhiệm

Piodio sẽ cố gắng một cách hợp lý để có được các thông tin chính xác và cập nhật trên trang thông tin điện tử này; tuy nhiên các lỗi hay thiếu sót vẫn có thể xuất hiện. Trong phạm vi tối đa theo luật định, Piodio không cam đoan hoặc đảm bảo về sự chính xác về nội dung của trang thông tin điện tử này và trong mọi trường hợp, bao gồm cả các trường hợp do sơ suất, Piodio hay bất kỳ bên nào tham gia vào việc tạo ra, hoặc hình thành trang thông tin điện tử này sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, gián tiếp, do quan hệ nhân quả hay do bị phạt do việc sử dụng, hay không thể sử dụng các tài liệu hay thông tin trên trang thông tin điện tử này, ngay cả trong trường hợp Piodio hay bất kỳ đại diện được ủy quyền nào của Piodio đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó. Trong bất kỳ trường hợp nào, toàn bộ trách nhiệm của Piodio đối với các thiệt hại, tổn thất hay các khiếu kiện của quý khách sẽ không vượt quá số tiền mà quí khách đã trả cho việc truy cập vào trang thông tin điện tử này, nếu có.

Piodio sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không có nghĩa vụ thanh toán đối với bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến các dạng vi-rút có thể tấn công các thiết bị vi tính hay các tài sản khác của quý khách do hậu quả của việc truy cập, sử dụng, hay lướt qua trang thông tin điện tử này hay việc tải xuống các tài liệu, dữ liệu, đoạn văn, các hình ảnh, phim, hay âm thanh từ trang thông tin điện tử này.

Giới hạn sử dụng

Trang thông tin điện tử này thuộc sở hữu và được vận hành bởi Piodio. Trừ trường hợp được Piodio cho phép cụ thể, không ai được phép sao chụp, tái chế, xuất bản lại, tải lên, gửi đi, chuyển hay phân phát bất cứ tài liệu nào từ trang thông tin điện tử này hay bất cứ trang thông tin điện tử nào thuộc sở hữu, vận hành, cho phép hay kiểm soát bởi Piodio. Quý khách có thể tải xuống các tài liệu được thể hiện trên trang thông tin điện tử này để tự sử dụng cho cá nhân của quý khách, với điều kiện quí khách giữ lại các thông báo về bản quyền hay quyền sở hữu trên các tài liệu đó. Quý khách không được phép phân phát, sửa chữa, chuyển, sử dụng lại, chuyển lại, hay sử dụng các nội dung trên trang thông tin điện tử này, bao gồm các đoạn văn, hình ảnh, âm thanh hay phim cho các mục đích thương mại hay công cộng nếu không nhận được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Piodio.

Piodio không đưa ra bất kỳ cam đoan hoặc đảm bảo nào về việc sử dụng các tài liệu trên trang thông tin điện tử này của quý khách sẽ không vi phạm quyền của các bên thứ ba.

Các chế định pháp luật

Trừ khi được nêu rõ trên trang thông tin điện tử này, Piodio không cam kết rằng các tài liệu trên trang thông tin điện tử này là thích hợp và có thể dùng được ở bất cứ đâu. Việc quý khách truy cập trang thông tin điện tử này sẽ được xem là do quyết định của riêng quý khách và do đó quý khách sẽ chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định của pháp luật tại địa phương của mình.

Trừ khi được nêu rõ trong này, các thông tin trong trang thông tin điện tử này không được coi như một lời đề nghị bán hay khuyến khích mua bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào của Piodio. Không có bất kỳ giao dịch nào liên quan sản phẩm hay dịch vụ được đề nghị hoặc giao kết, hoặc nếu đã được giao kết bởi Piodio, được xem là có hiệu lực tại các vùng lãnh thổ mà tại đó các giao dịch như vậy là bất hợp pháp theo qui định của pháp luật  của vùng lãnh thổ đó. Một số sản phẩm và dịch vụ có thể không triển khai tại một số vùng lãnh thổ.

Quyền sở hữu đối với thông tin

Mọi thông tin, nếu không phải là dữ liệu hay thông tin cá nhân, mà quý khách chuyển đến Piodio qua trang thông tin điện tử này bằng thư điện tử hay bằng cách khác, bao gồm các dữ liệu, câu hỏi, góp ý, hay đề nghị sẽ được coi như là các thông tin không bí mật và không độc quyền và sẽ trở thành tài sản của Piodio. Các thông tin này, trừ các dữ liệu hoặc thông tin cá nhân, có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tái sử dụng, cung cấp, tiết lộ, chuyển thể, xuất bản, phát thanh, hay gửi đi. Piodio được tự do sử dụng các ý tưởng, khái niệm, bí quyết hay công nghệ có trong các giao dịch của quý khách gửi cho Piodio qua trang thông tin điện tử này hay bằng bất cứ hình thức nào khác cho bất cứ mục đích nào bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển và tiếp thị các sản phẩm có sử dụng các thông tin đó.

Nhãn hiệu hàng hóa và bản quyền

Tất cả nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, tên thương mại, logo, biểu tượng là tài sản thuộc sở hữu của Piodio. Không có bất kỳ quy định hoặc thông tin nào tại trang thông tin điện tử này sẽ được hiểu như là việc cấp bất kỳ giấy phép hay quyền nào dưới hình thức ngầm định hoặc phủ nhận hoặc dưới bất cứ hình thức nào khác để sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc nội dung nào có trên trang thông tin điện tử này mà không có sự cho phép bằng văn bản của Piodio. Quý khách không được phép sử dụng các nhãn hiệu hàng hóa hay bất kỳ nội dung nào khác có trên trang thông tin điện tử này, trừ việc sử dụng đã được cho phép một cách rõ ràng tại trang thông tin điện tử này.

Các hình ảnh trên trang thông tin điện tử này là tài sản của Piodio, hoặc chỉ được phép sử dụng theo chấp thuận của Piodio. Quý khách hoặc bất kỳ cá nhân/tổ chức nào thừa ủy quyền của quý khách không được phép sử dụng các hình ảnh có trên trang thông tin điện tử này trừ khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Piodio. Bất kỳ việc sử dụng hình ảnh trái phép nào đều có thể dẫn đến vi phạm pháp luật về bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, luật xuất bản và các quy định sử dụng thông tin.

Giấy phép sử dụng phần mềm

Quý khách thừa nhận rằng bất kỳ phần mềm nào mình có hoặc được cung cấp trên trang thông tin điện tử này đều có thể có các công nghệ được quản lý chặt chẽ theo các quy định của pháp luật về quản lý xuất khẩu và các qui định khác của Việt Nam và các quốc gia hay vùng lãnh thổ khác. Quý khách theo đây đồng ý rằng quý khách sẽ không chuyển nhượng hoặc xuất khẩu phần mềm vi phạm các qui định và pháp luật về xuất khẩu đó. Piodio không cho phép tải xuống hay xuất khẩu các phần mềm hay dữ liệu kỹ thuật từ trang thông tin điện tử này tới bất kỳ vùng lãnh thổ bị cấm theo các quy định pháp luật xuất khẩu có liên quan.

Cảnh báo về an ninh

Piodio rất xem trọng các vấn đề liên quan đến an ninh và bảo mật cho người sử dụng. Do việc thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng luôn tiềm ẩn các rủi ro, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra đó. Nhằm mục đích bảo vệ sự riêng tư của quý khách, trang thông tin điện tử này đã được bảo vệ bằng công cụ bảo mật hiện đại đòi hỏi phải sử dụng thông qua Microsoft Internet Explorer phiên bản 8.0 hoặc phiên bản cao hơn.

Các mâu thuẫn về từ ngữ

Nếu có sự khó hiểu hoặc mâu thuẫn giữa phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt, các từ ngữ trong phiên bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.